RRA Zlatiborske oblasti

RRA Header

Јавни позив за учешће у програму подршке иновативним ММСПП

Циљ Програма подршке иновативним микро, малим и средњим предузећима и предузетницима (у даљем тексту: Програма) је унапређење културе инвестирања микро, малих и средњих предузећа и предузетника у иновације ради повећања конкурентности. Програм реализује Развојна агенција Србије (у даљем тексту: РАС) у сарадњи са регионалним развојним агенцијама (у даљем тексту: РРА).

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

Право на учешће у Програму и коришћење бесповратних средстава имају микро, мала и средња привредна друштва и предузетници (који воде просто или двојно књиговодство) који кумулативно испуњавају следеће опште услове:
• да је претежна делатност Подносиоца пријаве производња или прерада;
• да су у већинском домаћем приватном власништву;
• да су регистровани у АПР  Републике Србије пре 1. јануара 2015. године;
• да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
• да су позитивно пословали у 2016. години;
• да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
• да им у претходне две године није изречена правоснажна мера забране обављања делатности;
• да за исте пројектне активности за које конкуришу у текућој години, нису користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводина и буџета ЈЛС;
• да нису у тешкоћама према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћи.


НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Кроз Програм ће се подржати следеће активности:
• побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса;
• побољшање постојећих и развој нових производа;
• унапређење постојећег процеса производње;
• откуп права на домаћи патент/мали патент и патентну документацију.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву, у оквиру које може конкурисати за  једну пројектну активност.

Програмом се могу финансирати и пројектне активности које су започете (уговор са Испоручиоцем закључен у текућој години), а нису реализоване и плаћене до тренутка објављивања Јавног позива.

Под неприхватљивим пројектима у смислу овог програма подразумевају се:
• пројекти у вези са: дуванском индустријом, организацијом игара на срећу, производњом и продајом оружја и војне опреме, трговином, финансијским сектором и примарном пољопривредном производњом;
• пројекти који спадају под опште активности надлежних државних институција или служби државне управе, укључујући и локалне самоуправе;
• инфраструктурни пројекти;
• пројекти ограничени на донације у добротворне сврхе;
• пројекти који се већ финансирају од средстава државне помоћи;
• пројекти повезани са политичким партијама, странкама, организацијама.


ИЗНОС БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Расположива средства се одобравају као суфинансирање у висини до 50% оправданих трошкова пројектне активности без ПДВ, а у максималном износу до 1.000.000,00 динара.
Укупан буџет Програма износи 30.000.000,00 динара.

Крајњи рок за завршетак уговорених активности и реализацију плаћања у оквиру одобреног пројекта је 9 месеци од дана потписивања уговора са РАС.

Оправдани трошкови су трошкови који су стварно настали од стране Одабраног корисника,  под условом:
1) да су настали током реализације пројекта;
2) да су наведени у понуди/предуговору/уговору Испоручиоца;
3) да су неопходни за имплементацију активности пројекта;
4) да су мерљиви и да се евидентирају, а према важећим рачуноводственим стандардима;
5) да су разумни у складу са захтевима финансијског управљања, посебно у погледу економичности и ефикасности;
6) да се наведени трошкови не покривају из неких других извора финансирања (не сме доћи до дуплог финансирања).

Под оправданим трошковима у оквиру подржаних активности подразумевају се следећи трошкови као резултат за следеће активности:
• За побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса признају се трошкови:
- израде техничко/технолошке документације;
- израде документације техничког решења;
- израде студије изводљивости увођења новог технолошког процеса.
• За побољшање постојећих и развој нових производа признају се трошкови:
- израде техничке документације за производ;
- израде прототипа производа;
- тестирања/испитивања прототипа производа.
За израду прототипа и тестирање/испитивање могу се признати и трошкови материјала и трошкови коришћења опреме који не могу да буду виши од 30% вредности активности из понуде/предуговора/уговора.
Наведени трошкови морају бити представљени у следећем облику:
- трошкови радне снаге – цена експерт сата и број потребних сати;
- трошкови материјала – јединична цена материјала и количина потребног материјала;
- трошкови коришћења опреме – цена коришћења опреме по дану и број потребних дана.

• За унапређење постојећег процеса производње признају се трошкови:
- израде конструктивне документације специјализованих алата, прибора и средстава  за рад;
- израде нових методологија организације пословања које омогућавају континуирано побољшање производних процеса.
• За откуп права на домаћи патент/мали патент и патентну документацију признају се трошкови:
- откупа права интелектуалне својине.

Бесповратна средства се не могу користити за:
1) заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмова и рата за отплату кредита;
2) трошкове гаранција, полиса осигурања, камата, трошкова банкарског пословања, курсних разлика;
3) казне, финансијске казне и трошкови судског поступка;
4) царинске трошкове;
5) трошкове принудне наплате;
6) ПДВ;
7) откуп права на патент чији је носилац права уједно и члан друштва или предузетник, односно законски заступник привредног субјекта.


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ
1. Пријава пројекта - Образац 1 (попуњена, потписана и оверена Пријава);
2. Изјава Подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава - Образац 2 (потписана и оверена);
3. Изјава о додељеној државној помоћи мале вредности (де минимис државна помоћ) - Образац 3 (потписана и оверена);
4. Контролна листа – Образац 5;
5. Уверење надлежне пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) до датума објављивања Јавног позива (уверење не сме бити издато пре датума објављивања Јавног позива) - оригинал или оверена копија од стране надлежног органа овере;
6. Финансијска документација:
6.1. за ММСПП која воде пословне књиге по систему двојног књиговодства: Биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2016. годину – Копија Потврде о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину издата од АПР. Уколико Подносилац пријаве није добио Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину доставити биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2016. годину, потписане и оверене од стране лица одговорног за састављање финансијског извештаја и писмену изјаву законског заступника правног лица/предузетника о веродостојности и истоветности примерку који је достављен АПР на коначну обраду;
6.2. за предузетнике који воде пословне књиге по систему простог књиговодства: Биланс успеха за 2015. и 2016. годину, М-4К  за 2015 и 2016. годину и Изјаву о просечном броју запослених за 2015 и 2016. годину  - Образац 4.
Уколико је Подносилац пријаве у једној од година за коју се подноси финансијска документација водио пословне књиге по систему простог књиговодства, а у другој по систему двојног књиговодства, потребно је доставити документацију под редним бројем 6.1. и 6.2. а у складу са начином вођења пословних књига у тој години.
7. Понуда/предуговор/уговор Испоручиоца за предложену активност, оверена и потписана од стране Испоручиоца, која садржи јасно дефинисан предмет и обим активности, рок реализације и цену услуга изражену у динарима и приказаним ПДВ;
8. Уколико се у оквиру пројектне активности „Побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса“, конкурише за побољшање постојећих технолошких процеса, уз пријаву приложити и документ којим се описује претходно стање истог;
9. Уколико се у оквиру пројектне активности „Побољшање постојећих и развој нових производа“, конкурише за побољшање постојећих производа, уз пријаву приложити и опис техничких карактеристика и фотографију постојећег производа;
10. Уколико се конкурише за активност „Унапређење постојећег процеса производње“, уз пријаву приложити и опис техничких карактеристика и документ којим се описује претходно стање истог;
11. Уколико се конкурише за активност „Откуп права на домаћи патент/мали патент и патентну документацију“, уз пријаву доставити одговарајући документ којим се доказује да је патент/мали патент регистрован;
12. Уколико се као Испоручилац ангажује консултантска кућа, потребно је доставити и референц листу и  радну биографију лица ангажованог за реализацују пројекта.

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве, али само за комплетне поднете пријаве.


НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом АРРА са назнаком: Пријава на јавни позив за учешће по Програму подршке иновативним ММСПП у 2017. години

Регионална агенција за развој источне Србије „РАРИС“
Адреса: Трг ослобођења бб, Зајечар
Телефон: 019/426-376, 019/426-377
Е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.raris.org

Регионални центар за друштвено економски развој „БАНАТ“
Адреса: Чарнојевићева 1, Зрењанин
Телефон: 023/510-567, 023/561-064
Е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.banat.rs

Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа
Адреса: Пана Ђукића 42, Лесковац
Телефон: 016/315-0115; 016/233-440
Е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.centarzarazvoj.org

Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа
Адреса: Цара Душана 77, Краљево
Телефон: 036/397-777;  036/397-770
Е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.kv-rda.org

Регионална развојна агенција „ЈУГ“
Адреса:  Кеј Кола српских сестара 3/2, Ниш
Телефон: 018/515-447, 018/522-659
Е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.rra-jug.rs

Регионална развојна агенција „Златибор“
Адреса: Петра Ћеловића бб, Ужице
Телефон: 031/523-065, 031/510-098
Е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.rrazlatibor.co.rs

Регионална развојна агенција Бачка
Адреса: Булевар Михајла Пупина 20/ИИ спрат, Нови Сад
Телефон: 021/557-781
Е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.rda-backa.rs

Регионална развојна агенција Срем
Адреса: Главна 172, Рума
Телефон: 022/470-910
Е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.rrasrem.rs

Регионална развојна агенција Санџака - СЕДА
Адреса: 7. јула бб, Нови Пазар
Телефон: 020/332-700, 020/317-551 (фаx)
Е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.seda.org.rs

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља
Адреса: Краља Петра И број 22, Крагујевац
Телефон: 034/302-701; 034/302-702
Е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.redasp.rs

Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд
Адреса: Топличин венац 11/4, Београд
Телефон: 011/2186-730; 011/2186-740
Е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.rarei.rs

Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине
Адреса: Јована Цвијића 20, Лозница
Телефон: 015/876-096; 015/875-993
Е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.rrappr.rs


Регионална развојна агенција Браничево-Подунавље
Адреса: Стари корзо 30/3, Пожаревац
Телефон: 012/510-824
Е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.rra-bp.rs

Регионална развојна агенција ПАНОНРЕГ
Адреса: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
Телефон: 024/554-107
Е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.panonreg.rs

Агенција за регионални развој Расинског округа д.о.о Крушевац
Адреса: Танаска Рајића 18/3, Крушевац
Телефон: 037/202-336
Е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.arrro.rs

Развојна агенција Косова и Метохије РАКИМ
Адреса: Улица ослобођења бб, Косовска Митровица
Телефон: 028/498 551
Е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Јавни позив ће трајати 60 дана од дана објављивања.

Јавни позив, Упутство и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама РАС, www.ras.gov.rs и у штампаном облику у РРА.

За детаљније информације можете се обратити РАС на електронску адресу: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели .

Пратећа документација:

 

Упутство

Образац 1 - Пријава пројекта

Образац 2 - Изјава подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава

Образац 3 - Изјава о додељеној дрзавној помоци мале вредности

Образац 4 -Просецан број запослених у 2015 и 2016.г. за просто књиговодство

Образац 5 - Контролна листа

Образац 6 - Захтав за рефундацију

Избор из конкурса

Конкурси за доделу субвенцију за пројекте развоја туризма

Институција која расписује конкурс: Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Рок за предају документације: 01-10-2018

Тема: Туризам
 

Избор из вести

Расписивање јавних позива/конкурса Националне службе за запошљавање

Национална служба за запошљавање расписује сутра, 14. фебруара 2018. године, јавне позиве/конкурсе, у циљу реализације програма и мера активне политике запошљавања предвиђених Програмом рада за 2018. годину.

 

Тренутна посета

Имамо 210 гостију на мрежи

Придружите нам се на

РРА Youtube канал
РРА Facebook профил
РРА Twitter
РРА LinkedIn профил
Сада сте овде Актуелни конкурси Јавни позив за учешће у програму подршке иновативним ММСПП