„START-UP“ кредити по програму Фонда за 2011. /предузетници/

Институција која објављује конкурс: Фонд за развој Републике Србије

Тема конкурса: Кредитирање почетника у бизнису путем  start-up кредитне линије преко Фонда за развој Републике Србије.

Кандидати: Право на коришћење ових средстава имају привредни субјекти на подручју Републике Србије, регистровани у Агенцији за привредне регистре од 01.01.2010. године и касније.
Кредити се одобравају за изградњу/доградњу/реконструкцију/адаптацију/санацију пословног простора или производних и индустријских објеката или за куповину нове опреме од овлашћеног дистрибутера или произвођача опреме.
Подносилац захтева може предвидети набавку трајних обртних средстава у структури улагања, највише до 10% од укупне вредности улагања.
Подносилац захтева за кредит може бити само лице које никада раније није било власник привредног друштва, односно предузетник, у смислу да је био обвезник пореза на добит, односно на приходе од самосталне делатности.
Подносилац захтева за кредит може бити само лице против кога се не води истрага и које није било правоснажно осуђивано за кривична дела против привреде и кривична дела против имовине, до 55 година старости. Лица која су у трeнутку подношења захтева за добијање кредита запослена у јавним предузећима и државним институцијама не могу бити корисници ових средстава.

Средства по овом Програму се не могу користити за:
- кредитирање примарне пољопривредне производње;
- кредитирање трговине;
- куповину половне опреме
- куповину путничких возила;
- позајмице другим лицима;
- производњу и продају оружја и војне опреме;
- организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности
- за производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим
прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним

Финансирање: Кредити се одобравају под следећим условима:
- у износу од 500.000,00 до 1.500.000,00 динара
- рок отплате до 5 година, у оквиру којег је период почека од дванаест месеци.
- каматна стопа 3% на годишњем нивоу уз примену валутне клаузуле
- тромесечна отплата кредита
Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита-један од инструмената:
- хипотека првог реда на непокретностима или земљишту, у приватномвласништву (корисника кредита или другог лица) чија тржишна вредност обезбеђује повраћај кредита увећаног за припадајућу камату или
- уговорно јемство (или приступање дугу) правног лица или предузетника за
корисника кредита, са одговарајућим инструментима обезбеђења јемца, односно приступиоца дуга,
Поред наведених инструмената, обавеза корисника је да достави и одговарајући број бланко сопствених меница.

Рок за пријаву: Пријем захтева ће се вршити почев од 01.04.2011.године, све док се не потроше средства за ову намену.

Извор информације: Фонд за развој Републике Србије . Више информација и потребну документацију можете преузети на интернет страници: www.fondzarazvoj.gov.rs

Who's Online

We have 715 guests online

Join us on social networks

Youtube Channel RRA Zlatibor
Facebook RRA Zlatibor
Twitter RRA Zlatibor
You are here Актуелни конкурси „START-UP“ кредити по програму Фонда за 2011. /предузетници/