Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за отварање нових радних места у 2011. години

Институција која објављује конкурс: Национална служба за запошљавање

Тема конкурса: Субвенција за отварање нових радних места одобрава се у једнократном износу, послодавцима који отварају до 50 нових радних места, ради запошљавања незапослених лица пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање. Приоритет при додели субвенције има послодавац чије је седиште на територији девастираног подручја или најнеразвијеније општине или неразвијене општине, као и послодавац који запошљава лице које припада kатегорији теже запошљивих или рањивим категоријама

 

Кандидати: Привредни субјекти-послодавци који отварају нова радна места
Услови за конкурисање:
Право на субвенцију за отварање нових радних места послодавац може остварити под условом: да није смањивао број запослених у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, осим у случају нормалне флуктуације запослених; да над њим није покренут стечајни, односно ликвидациони поступак; да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, да је подносилац захтева над којим је вођен стечајни поступак и код кога је усвојен и у целости извршен план реорганизације, успешно пословао најмање 12 месеци; да је подносилац захтева који је купио привредни субјект над којим је окончан поступак стечаја, успешно пословао најмање 12 месеци од дана куповине.

Документација за подношење захтева: 

-  захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;

- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду и да ли му је и по ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове или изјава подносиоца захтева да није користио државну помоћ;

- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;

- потврда банке о промету на текућем рачуну подносиоца захтева за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;

- пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, оверена од стране Пореске управе;

- завршни рачун за годину која претходи години у којој се подноси захтев за програме којима се запошљава 5 и више лица, односно за привредне субјекте чији је период пословања дужи од три године, без обзира на број лица која се запошљавају, оверен од стране Народне банке Србије (ово ограничење се не односи на подносиоце захтева који у тренутку закључења уговора доставе банкарску гаранцију).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Финансирање:
Висина субвенције зависи од развијености општине у којој се лица запошљавају и броја лица, и то:

-  100.000,00 динара по лицу у првој и другој групи општина,

-  200.000,00 динара по лицу у трећој групи општина,

-  300.000,00 динара по лицу у четвртој групи општина и девастираним општинама када се запошљава до 10 лица,

-  400.000,00 динара по лицу у четвртој групи општина и девастираним подручијима када се запошљава 11 и више лица.

Рок за пријаву: Додела субвенција послодавцима спроводи се до утрошка расположивих средстава за ову намену.

Извор информације: Национална служба за запошљавање. Додатне информације о програму се могу добити у позивном центру НСЗ на телефон: 0901-300-301, интернет страници www.nsz.gov.rs и у свим организационим јединицама НСЗ.

Who's Online

We have 428 guests online

Join us on social networks

Youtube Channel RRA Zlatibor
Facebook RRA Zlatibor
Twitter RRA Zlatibor
You are here Актуелни конкурси Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за отварање нових радних места у 2011. години